פסקי דין

ש.ד.ר. תמיר שיווק בע"מ נ' א.מ.ש. שיווק הראל 2001 בע"מ

בית משפט השלום בנתניה

ת"א 10036-07 ש.ד.ר. תמיר שיווק בע"מ ואח' נ' א.מ.ש. שיווק הראל 2001 בע"מ ואח'

 

 

23 יוני 2010

 

 

 

 

 

בפני כב' השופטת הדס עובדיה

 

התובעים

1  ש.ד.ר. תמיר שיווק בע"מ

 

2  תמר שירותים והשקעות (ר.י.) בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד תומר אברהמי

נוכחת גב' חבצלת סילוני

 

 

נגד

 

הנתבעים

1 א.מ.ש. שיווק הראל 2001 בע"מ

 

2 הראל יצחק – בעצמו ע"י ב"כ עו"ד אברהם דורון ועו"ד קסניה ריאבינין

 

נוכחת גב' יעל הראל ע"י ב"כ עו"ד אלטשולר ועו"ד גבאי

 

   

 

<#2#>

 

 

חקיקה שאוזכרה:

תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984: סע'  278, 362 א', 364 א', 368, 376, 377, 379, 380

חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967: סע'  34 ב'

חוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984: סע'  79 א'

 

 

 

 

 

 

 

החלטה

 

 1. בפני בקשה לעיון מחדש בצו המניעה הזמני ולצירוף המבקשת כמשיבה בתיק העיקרי.

 

            הרקע והתייחסות לתובענה בתמצית

 1. בת.א. 10036/07 עתרו התובעות לחיוב א.מ.ש שיווק הראל 2001 בע"מ ומר יצחק הראל (להלן:"הנתבעים") בתשלום 476,361 ₪.

 

 1. עיקר טענת התובעות כנגד הנתבעים היא כי הנתבעת מספר 1 הזמינה מהתובעות מוצרים שסופקו לה בפועל, אך תמורתם לא שולמה .

 

 1. הנתבע מספר 2 נתבע על יסוד ערבותו האישית, ואחריות מנהלים וטענות בדבר הרמת מסך שטוענות התובעות בכתב התביעה.

 

 1. המבקשת איננה נתבעת בתובענה והיא היתה נשואה בזמן מן הזמנים לנתבע מספר 1.

 

            הבקשה נשוא ההחלטה שמבוקש לעיין בה מחדש

 1. בבקשת התובעות בבש"א 497/08 עתרו למתן צו למניעת דיספוזיציה בנכסים ובזכויות ממוניות השייכות למשיב 2 (הנתבע 2 בתובענה ה.ע.) .

 

 1. התובעות עתרו בבקשה לאסור על הגב' יעל הראל לעשות דיספוזיציה במחצית מזכויותיה בדירה הרשומה בחולון גוש 5435 חלקה 98 (להלן:"הדירה") . בנוסף עתרו התובעות בבקשה לאסור על המבקשת הגב' יעל הראל דיספוזיציה במחצית הזכויות הממוניות שבחשבונה בסניף 875 נאות רחל בבנק הפועלים ראשון לציון, (להלן:"החשבון").

 

 1. נטען בבקשה כי לנתבע מספר 2 זכויות בדירה ובחשבון וכי הנתבע מספר 2 והגב' יעל הראל פועלים כאיש אחד להבריח את נכסיו לגב' יעל הראל, כך שהתובעות לא יוכלו להיפרע מנכסיו בסיום ההליכים נשוא התובענה.

 

            ההחלטה

 1. ההחלטה נשוא הבקשה היא החלטת כב' השופטת קלוגמן בבש"א 497/08 מיום 17.2.08.

 

 1. בין הצדדים התנהלו הליכי ביניים נוספים שאינם נשוא הבקשה שבפניי ולפיכך לא ראיתי לנכון להתייחס אליהם בהחלטתי זו.

 

 1. בהחלטה התקבלה למעשה בקשת התובעות וניתן בגדרה צו מניעה זמני האוסר על הגב' יעל הראל לעשות דיספוזיציות במחצית הזכויות בחשבון ובדירה .

 

 1. התובעות מתנגדות לביטול ההחלטה ולטענתן יש החלטה חלוטה בכל הנוגע לצו המניעה הזמני שניתן זה מכבר, קל וחומר לאחר שבקשת רשות ערעור שהוגשה על ידי הגב' יעל הראל כנגד ההחלטה נדחתה.

 

 1. התובעות טוענות כי "צו המניעה החלוט" נוגע לזכויות הנתבע מספר 2, ולא לזכויות הגב' יעל הראל אשר עימה אין לתובעות כל יריבות.

 

 1. התובעות טוענות כי המסמכים הנוספים שעל יסודם הוגשה הבקשה לביטול ההחלטה שניתנה בצו המניעה הזמני הוצגו גם במסגרת הדיון בבקשת רשות הערעור ואינם מצדיקים סטייה מהחלטה שניתנה, קל וחומר ביטולה. גם לגוף הענין סבורות התובעות כי אין מקום לשינוי ההחלטה .

 

            עיון מחדש

 1. בתקנה 368 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד – 1984 נקבע:

"א. לבקשת בעל דין רשאי בית המשפט לעיין מחדש בצו זמני שניתן , אם ראה כי הדבר מוצדק בשל נסיבות שהשתנו או עובדות חדשות שנתגלו מאז מתן הצו , או אם ראה אם מלכתחילה לא היתה הצדקה למתן הצו.

ב. בעיון מחדש רשאי בית המשפט לקיים, לשנות או לבטל , את ההחלטה נושא העיון…"

 

 1. ראה גם החלטת כב' השופט גרוניס ע.א. 3604/02 אילן אוקו נ' יחיאל שמי ואח'.

            ראה בנוסף ע.א. 161/73 ארדה בע"מ נ' לאה סמסונוב ואח',פ"ד כח' 2 , 228.

 

 1. הנובע מהאמור לעיל הוא כי מבחינת הסמכות אין מניעה לעיון מחדש בהחלטה ולהכרעה מחודשת בנסיבות הענין אם ישנה הצדקה לכך.

 

 1. סבורתני כי בנסיבות הענין שבפני אמנם ישנה הצדקה לכך, במובן זה שבעת הזו אין ההחלטה יכולה עוד לעמוד זאת באשר הוברר כי כנגד הגב' יעל הראל לא הוגשה כל תביעה על ידי התובעות.

 

 1. מכאן עולה כי כל טענות התובעות כנגד הגב' יעל הראל שלפיהן אין היא בעלת הזכויות היחידה בכספים שבחשבון ואיננה גם הבעלים היחידים של הזכויות שבדירה נועדה שלא להתברר לעולם.

 

 1. בענין זה ניתנה אמנם החלטת ביניים שהתבררה ונדונה כפי שמתבררות בקשות ביניים שלא נועדו להכריע באופן סופי ביחסי הצדדים.

 

 1. ועוד למעלה מכך יצוין כי ספק אם בית משפט השלום הוא בית המשפט המוסמך לדון ולהכריע בזכויות הגב' יעל הראל במקרקעין.

 

 1. לו אף היו נטענות הטענות כנגד מר יצחק הראל בכתב התביעה לא היה די בכך על מנת לחייב את הגב' יעל הראל משאיננה צד לתובענה.

 

 1. למעלה מן הצורך יצוין כי אין התייחסות בכתב התביעה לנושא זכויות הקניין בחשבון ובדירה.

 

 1. השאלה הנשאלת היא אם במצב דברים זה ניתן ליתן הוראות זמניות שתכליתן לשמר מצב קיים עד לסיום ההליך העיקרי כנגד מי שאינו בעל דין בהליך העיקרי.

 

 1. בענין זה בואר כי:

            "סעד זמני אינו צריך להיות דווקא מאותו מן כמו הסעד הנדרש בתביעה גופה, היינו, גם בתביעה אשר אין עניינה מתן צו מניעה, יכול בית המשפט ליתן צו מניעה זמני. אך, תנאי בל יעבור הוא, כי הצו הזמני יהא טפל לתביעה עצמה ומטרתו תהא, להבטיח את יעילותו של הסעד העיקרי, אשר יינתן לאחר מכן. לפיכך, במשפט בין שניים, הנוגע לשימוש במקרקעין, לא ייתן ביהמ"ש צו מניעה זמני כנגד אדם שלישי, כדי למנוע אותו אדם להשתמש בקרקע אם לא צורף הוא בתור בעל דין למשפט, שכן  אם לא צורף , לא יהא כוחו של פסק הדין יפה כלפי הצד השלישי, והצו הזמני יתבטל מאליו".(ראה י. זוסמן סדרי הדין האזרחי. מהדורה שביעית עמ' 614.

            ראה בנוסף ע.א. 49/51 קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל נ' מרי לואיז פישר מחיפה ואח'.

 

 1. אפנה גם לתקנה 362 א' לתקנות סדר הדין האזרחי בה נקבע:

            "הוגשה בקשה למתן סעד זמני במסגרת תובענה רשאי בית המשפט ליתן את הסעד המבוקש, אם שוכנע, על בסיס ראיות מהימנות לכאורה בקיומה של עילת התובענה ובקיום התנאים המפורטים בהוראות המיוחדות בפרק זה הנוגעים לסעד הזמני המבוקש".

 

 1. בנסיבות העניין שבפני לבטח לא ניתן לומר שיש ראיות מהימנות לכאורה בקיומה של עילת תובענה משאין תובענה, ומשאין עילה.

 

 1. בנסיבות העניין, באיזון שבין זכויות התובעות וזכויות גב' יעל הראל הכף נוטה לאור האמור לעיל לבירור לטובתה ומה גם שהוברר כי לא הופקדו ערבות ועירבון לפיצוי בגין כל נזק שייגרם לה עקב נזקיה עקב מתן הצו ואינני סבורה כי ישנם טעמים מיוחדים המצדיקים זאת.

ראה הקבוע בתקנה 364 א' לתקנות סדר הדין האזרחי. ספק גם אם ההתחייבות העצמית שנחתמה נועדה לפצותה בגין נזקיה שלה כמי שאיננה בעלת דין בתובענה ואין לה עניין לכאורה בשאלה האם תדחה התובענה או תתקבל או תופסק.

 

 1. בשולי הדברים ולמעלה מן הצורך אציין כי מצרופות הבקשה ובכללן פסק דין בית הדין הרבני האזורי תל אביב בתיק מספר 055963441-28-1 מיום 7.7.05 עולה כי הגב' יעל ומר יצחק הראל התגרשו לפי הסכם גירושין שכלל הקניית זכויות בחשבון הבנק המתנהל על שם הגב' הראל יעל על שמה בלבד, כך גם בענין מר יצחק הראל, וכן הקניית מלוא הזכויות בדירת המגורים המשותפת לגב' יעל הראל בלבד והקניית הזכויות בעסק למר יצחק הראל לבדו, ובכפוף להוראות נוספות שנקבעו בפסק הדין.

 

 1. אף אם זכויות אלה טרם נרשמו במועד מתן ההחלטה לכאורה משפסק דין הגירושין קדם להחלטה והזכויות במקרקעין כבר הוקנו לה בגדרו,  לא נותרו בדירה ובחשבון עוד זכויות של מר יצחק הראל שניתן למנוע מהגב' יעל הראל לעשות בהם

דיספוזיציות .

 

 1. בנוסף אפנה גם לסעיף 34 ב' לחוק ההוצל"פ תשכ"ז – 1967 בגדרו ולאחר מתן פסק דין חלוט רשאי הזוכה לפנות לבית המשפט אשר מוסמך לבקשתו ולאחר ששוכנע שהמקרקעין שאינם רשומים על שם החייב הם של החייב להצהיר על כך ולצוות על עיקולם.  הסמכות מוקנית לביהמ"ש המחוזי .

 

 1. לענין עיקול בידי מחזיק אפנה לתקנה 376 עד 380 לתקנות סדר הדין ובעניינים אלה לא הוכרע בהחלטה נשוא הבקשה שבפניי.

 

 1. לאור כל האמור לעיל, ראיתי לנכון להורות בעת הזו על ביטול ההחלטה בבש"א 497/08 מיום 17.2.08.

 

 1. לא ראיתי לנכון ליתן צו להוצאות .

 

<#4#>

 

ניתנה והודעה היום י"א תמוז תש"ע, 23/06/2010 במעמד הנוכחים.

 

 

 

 

 

 

הדס עובדיה, שופטת

 

 

 

 

 

 

 

 

<#7#>

החלטה

 

ב"כ המבקשת יודיע לרשם המקרקעין ולבנק הפועלים סניף 785 על ביטול הצו.

 

<#8#>

 

ניתנה והודעה היום י"א תמוז תש"ע, 23/06/2010 במעמד הנוכחים.

 

 

 

הדס עובדיה, שופטת

 

 

 

 

החלטה

 

 1. בעניין הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2007 יימסרו על ידי רו"ח הנתבעים לידי ב"כ התובע ואם אינם בנמצא, יימסר תצהיר הרו"ח שיבאר זאת.

 

 1. כתב הגנת הנתבעים הוגש עוד ביום 10.3.2008.

 

 1. התביעה הוגשה עוד בחודש דצמבר 2007.

 

 1. בבקשה מיום 9.12.08 עותרים הנתבעים להתיר להם לתקן את כתב ההגנה. המדובר ברביזיה של טענות ההגנה.

 

 1. לא ראיתי לנכון לחסום דרכם של הנתבעים להתגונן מפני התובענה בצורה יעילה כך שכל השאלות השנויות במחלוקת בין הצדדים יוכרעו כמקשה אחת בהליך זה ואולם ראיתי לנכון להתנות תיקון כתב ההגנה בתשלום הוצאות התובעות .

 

 1. הבקשה לתיקון כתב ההגנה הוגשה זמן רב לאחר הגשת כתב ההגנה המקורי, קרוב לשנה לאחר מועד הגשת כתב התביעה , בכך יש כדי לגרום לבירור התובענה ולהוצאות לתובעות שבגינם על הנתבעים לשלם לתובעות.

 

 1. לפיכך, ראיתי לנכון להורות כי יוגש כתב ההגנה המתוקן על ידי הנתבעות, בכפוף לתשלום הוצאות התובעות בסך 3500 ש"ח בתוספת מע"מ וזאת עד יום 3.9.2010.

 

 1. הפגרה תבוא במנין הימים לצורך ההחלטה.

 

 1. למען הסר ספק מובהר כי אם לא ישולמו ההוצאות אי אפשר יהיה להגיש כתב הגנה מתוקן.

בנוסף מובהר כי כתב הגנה מתוקן בכפוף לתשלום הוצאות כפי שפורט לעיל, ניתן יהיה להגיש עד יום 3.9.2010.

 

 1. כתב תשובה ניתן להגיש עד יום 15.10.2010.

 

 1. הצדדים יגישו עדויותיהם הראשיות בתצהירים.

 

 1. תצהירי התובעות יוגשו עד יום 15.11.2010. העתק יומצא ישירות לב"כ הנתבעים במועד ההגשה לבית המשפט.

תצהירי הנתבעים יוגשו עד יום 15.12.2010  ויומצאו במישרין לידי ב"כ התובע במועד זה.   תצהירים ולרבות תעודות עובד ציבור.

פגרות בתי המשפט יבואו במנין הימים.

 

 1. כל צד יצרף לתצהיריו את כל המוצגים אשר בכוונתו להגיש באמצעות עדיו.

 

 1. צד המבקש להעיד עד ללא הגשת תצהיר, יגיש במועד אשר נקבע להגשת תצהירים בקשה לזימון עדים ויפרט בה את שמות העדים, הסיבה לאי הגשת תצהיר מטעמם וכן את תמצית העדות הצפויה.
 2. חוות דעת של מומחים יש להגיש במועדים אשר נקבעו לעיל.

 

 1. תצהירי חוקרים יוגשו לביהמ"ש במועד הדיון.

 

 1. נקבע לקדם משפט נוסף ליום 7.2.2011 שעה 8.30.

 

 1. ראיתי לנכון להמליץ על הדרך הדיונית שהוצעה על ידי ב"כ התובעות לסיום המחלוקת וזאת על יסוד הסמכות הקבועה בסעיף 79 א' לחוק בתי המשפט בדרך של פסק דין לפשרה ללא נימוקים לאחר הגשת תצהירי עדות ראשית וטיעון קצר בכתב או בע"פ.

 

 1. יואיל ב"כ הנתבעים להודיע לחברו ולביהמ"ש לאחר הגשת תצהירי הצדדים האם הוא מסכים לכך ומכל מקום נדון בכך בישיבת קדם משפט הבא.

 

 1. אין צורך בהתייצבות אישית של בעלי הדין, אלא לישיבת ההוכחות בלבד.

 

<#10#>

 

ניתנה והודעה היום י"א תמוז תש"ע, 23/06/2010 במעמד הנוכחים.   

 

5129371

 

 

הדס עובדיה 54678313-10036/07

54678313

 

הדס עובדיה, שופטת

 

 

5129371

54678313

 

הוקלד על ידי: סופיה עטיה

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כאן