פסקי דין

מוריה יונייטד קורפ נ' אלי רייפמן ואח'

רע"א 359/12                                                                                                                                 19.3.2012 

בבית המשפט העליון

 

לפני:                      כבוד השופטת מ' נאור

המבקשת:               מוריה יונייטד קורפ.

 

-נ ג ד-

המשיבים:                      1. אלי רייפמן

2. דפנה מקוב

3. מרק רייפמן

4. מניוטה רייפמן

5. עו"ד ארנון ש. גיצלטר

6. רוטנשטרייך-גיצלטר, עורכי דין

המשיבים הפורמאליים:     1. רוית ויליגר

2. צבי ויליגר

3. עו"ד נתי חלפין

4. מנורה חברה לביטוח בע"מ

5. מגדל חברה לביטוח בע"מ

6. Herzfeld Rubin PC

7. Anna Dalla Val

8. Flavia Macolo

9. Dr. Marc Reichter

בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי מרכז מיום 11.12.2011 ב-ת"א 4248-08-10, שניתנה על ידי כב' השופט א' יעקב

בשם המבקשת:             עו"ד יצחק זכריה

בשם המשיבים:             עו"ד אמיר אלטשולר, עו"ד עמירם גיצלטר, עו"ד שלומי תורג'מן, עו"ד יזהר לוי

החלטה

1. לפניי בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי מרכז (השופט א' יעקב) בבקשה מס' 93 מיום 11.12.2011, אשר הוגשה במסגרת ת"א 4248-08-10. ההחלטה מושא דיוננו היא החלטה קצרה, בה קבע בית המשפט כי אינו רואה לנכון לשנות מהחלטותיו הקודמות. ב"החלטות קודמות" אלו אישר בית המשפט צירוף צדדים נוספים להליך על דרך של תיקון הודעת צד שלישי. בבקשת רשות הערעור שלפניי, מבוקש כי בית משפט זה יתערב בהחלטת בית המשפט המחוזי שלא לשנות מהחלטותיו הקודמות.

רקע עובדתי והליכים קודמים

2. צבי ויליגר תבע ביום 13.8.2008 נתבעים אחדים, ביניהם רייפמן, מקוב וגיצלטר (להלן: המשיבים). המשיבים הגישו ביום 18.1.2010 הודעת צד שלישי המכוונת לרוית ויליגר, וכן למוריה יונייטד קורפ, חברה זרה, היא המבקשת כאן (להלן: המבקשת). לימים ביקשו המשיבים לתקן את הודעת צד שלישי שהגישו, ולהוסיף חמישה צדדים שלישיים נוספים: צבי ויליגר (הוא התובע, כאמור), וכן את Herzfeld Rubin PC, Anna Dalla Val, Flavia Macolo, ו-Dr. Marc Reichter (להלן: הצדדים השלישיים הזרים). בטיוטת ההודעה המתוקנת שהוגשה לבית המשפט יחד עם הבקשה לתיקון ההודעה, נכתב כי סכום התביעה הינו 1,000,000 ש"ח.

בהחלטתו מיום 24.10.2011 התיר בית המשפט (השופט א' יעקב) לאחר שקיים דיון את תיקון ההודעה לצד שלישי, כך שיתווספו לה צבי ויליגר והצדדים השלישיים הזרים. כן הורה בית המשפט כי הבקשה המתוקנת תוגש בתוך 14 יום, לצד בקשות היתר המצאה מחוץ לתחום השיפוט הנדרשות מאחר והצדדים השלישיים הזרים אינם תושבי ישראל.

3. לאחר שניתנה ההחלטה דנן, הגישה המבקשת ביום 1.12.2011 בקשה אותה הכתירה בכותרת "תגובת המשיבה 3 בבקשה לתיקון הודעת צד ג' והחלטה בדבר היתר המצאה לחו"ל". בבקשה זו פירטה המבקשת את התנגדותה להוספת הצדדים השלישיים הזרים, מן הטעם שלשיטתה צירופם להליך איננו נדרש כלל, ויהיה בו כדי לסרבל ולייקר את ההליך. על כן ביקשה המבקשת מבית המשפט לדחות את בקשת תיקון ההודעה לצד שלישי. כן הציעה המבקשת להפקיד ערבות בנקאית בסכום התביעה – 1,000,000 ש"ח, כאמור – כדי לייתר, לשיטתה, את הצורך בהוספת הצדדים השלישיים הזרים, ולאפשר את המשך ההליכים. כאמור, בקשתה של המבקשת הוגשה לאחר החלטתו של בית המשפט, אשר התירה את תיקון ההודעה לצד שלישי.

4. בתגובתם של המשיבים לבקשתה זו של המבקשת מיום 11.12.2011, הביעו המשיבים את התנגדותם לוויתור על תיקון ההודעה לצד שלישי, והצביעו על טענות שונות שיש להם כנגד הצדדים השלישיים הזרים. בו ביום ניתנה החלטתו של בית המשפט המחוזי, בה קבע, כאמור, "לא מצאתי לנכון לשנות החלטותי הקודמות".

כנגד החלטה זו מופנית בקשת רשות הערעור שבפניי.

טענות הצדדים

5. לטענת המבקשת, שגה בית המשפט בכך שדחה את בקשתה ללא כל הנמקה. לגופה של ההחלטה, טוענת המבקשת כי שגה בית המשפט המחוזי עת שהתיר את צירוף הנתבעים הנוספים ואת סרבול ההליכים, כאשר סכום תביעתם של שולחי הודעת הצד השלישי היה מובטח כביכול, בזכות הערבות הבנקאית שהציעה המבקשת להפקיד. ככל שהצדדים השלישיים הזרים נחוצים להליך, די היה לשיטת המבקשת לזמנם כעדים בהליך, ולא היה מקום להתיר את תיקון הודעת הצד השלישי. המבקשת טוענת כי אף שהחלטת בית המשפט על תיקון ההודעה הינה חלוטה, יש מקום להביא את טענותיה השונות מדוע אין להתיר את תיקון ההודעה גם בבקשה בפניי. על כן, מפרטת המבקשת טענות אלו, ביניהן: אי מעורבות של הצדדים השלישיים הזרים בענייני החברה בתקופה הרלבנטית, חוסר היכולת לבצע הרמת מסך כנגד חברה זרה, אי הוכחה של הדין הזר בבקשת תיקון הודעת הצד השלישי ואי הוכחה של הכרחיות הצדדים השלישיים הזרים לבירור המחלוקת בין הצדדים.

6. לשיטת המשיבים, יש לדחות את הבקשה הן על הסף, הן לגופה. המשיבים סבורים כי מדובר בבקשה שהוגשה באיחור, ללא בקשת אורכה כנדרש. לטענתם, תוכן הבקשה שהגישה המבקשת מתייחס ברובו לצדדים השלישיים הזרים, בעוד הצדדים הללו מיוצגים בנפרד ואין כל סיבה שהמבקשת תטען בשמם. כן טוענים המשיבים כי המבקשת מושתקת מלטעון כעת בסוגיה זו, לאחר שבדיון שהתקיים בפני בית המשפט המחוזי ביום 24.10.2011 לא טענה המבקשת דבר כנגד תיקון ההודעה לצד שלישי.

לגוף בקשתה של המבקשת, טוענים המשיבים כי אם מתנגדת המבקשת להיתר ההמצאה מחוץ לתחום השיפוט, עליה לעתור לביטולה של החלטה זו, ולא להגיש בקשת רשות ערעור. המשיבים טוענים שהפקדת ערבות על ידי המבקשת אינה יכולה להחליף את צירופם של צדדים נוספים להליך. כן דוחים הם את טענותיה השונות של המבקשת התומכות, לשיטתה, בעמדתה שאין להתיר את תיקון ההודעה לצד שלישי.

דיון והכרעה

7. דין הבקשה להידחות. בקשת רשות הערעור נסבה כביכול על ההחלטה מיום 11.12.2011, אך טענותיה של המבקשת מופנות למעשה כנגד ההחלטה מיום 24.10.2011 – עליה לא ביקשה המבקשת להשיג והיא הפכה חלוטה. בקשת רשות הערעור מהווה, אפוא, ניסיון לפתוח מחדש החלטה חלוטה, במסווה של בקשת רשות ערעור על ההחלטה מיום 11.12.2011. זאת אין לאפשר, ודי בכך כדי לדחות את הבקשה.

8. מעבר לדרוש אציין, כי הדיון שהתקיים ביום 24.10.2011 בבקשת המשיבים לתיקון ההודעה לצד שלישי, התנהל במעמד בא כוחה של המבקשת. בדיון זה לא הובעה כל התנגדות לבקשת המשיבים לתיקון ההודעה, ועל כן בסיומו ניתנה החלטת בית המשפט המאפשרת את תיקון ההודעה.

עוד אוסיף, כי לתובע חירות רבה בבחירת הגורמים הנתבעים על ידו. יפים הדברים אף במתן הודעת צד שלישי, במסגרתה מבקש נתבע להיפרע מאחר. המבקשת רשאית הייתה להציע לצד השני את הפקדת הערבות כחלופה לתיקון ההודעה לצד שלישי, ואולם הברירה אם לקבל את ההצעה אם לאו נותרת בידי מגישי ההודעה, הם המשיבים בהליך שלפנינו. אלו בחרו, כפי שראינו, שלא לקבל את ההצעה.

9. לא למותר להזכיר כי ההליך במסגרתו התקבלו ההחלטות מושא דיוננו מצוי בשלב קדם המשפט. טענות הצדדים טרם נשמעו לגופן, ואין בתיקון ההודעה לצד שלישי כדי לפגוע בהזדמנות שיש להם להעלות את טענותיהם המהותיות זה כלפי זה בהמשך ההליך. אם בסופו של יום יתברר כי הוספת הצדדים השלישיים הנוספים אכן גרמה למבקשת הוצאות וטורח שלא לצורך, תוכל המבקשת להעלות טענותיה אלו לעניין פסיקת ההוצאות.

10. כללם של דברים, הבקשה נדחית. המבקשת תישא בשכ"ט עו"ד המשיבים 6-1 בסך 15,000 ש"ח.

ניתנה היום, כ"ה אדר התשע"ב (19.3.2012).

 

ש ו פ ט ת

_________________________